Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Aktuella stipendier


Förteckning över stipendier och bidrag för olika kategorier sökande inom alla ämnesområden. Listan är sorterad efter sista ansökningsdag.Uppdaterad 2017-11-01


De senast inlagda stipendierna, alltså de som är markerade med NY i listan, finns samlade på en egen sida: Nya stipendier.


 

1 NOV
GreenMatch - Stipendium 2017

Ett stipendium på 5000 kronor till dig som är student med intresse för ekologisk hållbarhet.
GreenMatch

 

1 NOV
Percy Falks stiftelse för forskning beträffande prostata- och bröstcancer

Stiftelsen skall genom anslag främja vetenskaplig forskning och undervisning eller studieverksamhet i Sverige rörande prostatacancer och bröstcancer.
Utlysning
 

1 NOV
Nominera kandidat till Anders Walls Landsbygdsstipendium

Stipendiet syftar till att stimulera och uppmuntra enskilda unga entreprenörer och nyskapare, kvinnor och män, i 20–30-årsåldern, till insatser för utveckling av näringslivet på landsbygden, gärna med bas i jord eller skog, exempelvis inom livsmedel, miljö, energi, teknik.
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien

 

1 NOV
Bröderna Molanders stiftelse

Stipendium utgår för högskole- eller annan eftergymnasial utbildning till studerande från Dalarna.
Landstinget Dalarna

 

1 NOV
Riskkollegiet

Alla med intresse för risk- och säkerhetsfrågor inbjuds nu att nominera kandidater till 2018 års pris ”The Swedish Risk Academy Award to a Young Researcher”.
UtlysningRiskkollegiet

 

1 NOV
Emma Berglunds Fond

Du som studerar på universitets- och högskolenivå eller folkhögskola i Västra Götalandsregionen och vill förbättra Dig genom studier utomlands är välkommen att söka. Du fyller i år 18 men inte 26 år.
Utlysning
 

1 NOV
Stiftelsen Carina Aris Minnesfond

Stipendier för "främjande av ungdoms undervisning och utbildning till danskonstnärer". Stipendiet gäller för utlandsstudier och ges till utövare av danskonst upp till 30 års ålder. Ansökan är öppen både för yrkesverksamma dansare och de som är under utbildning.
Stiftelsen Carina Aris Minnesfond

 

 

1 NOV
Saleducks stipendium

Saleducks årliga stipendium kommer att ge unga talanger möjligheten till praktisk erfarenhet inom online marknadsföring genom en betald praktikplats samt ett stipendium på €3,000.00.
Saleducks

 

1 NOV
Stiftelsen Hjælpeforeningen Danas Legat

Stiftelsen har til formål at understøtte trængende, i Sverige boende personer, som er danskfødte, børn af danskfødte eller er/har været gift med en danskfødt person, samt at støtte humanitære og/eller kulturelle formål, som tjener danske interesser i Sverige.
Danmarks Ambassade i Sverige

 

 

5 NOV
Anders Walls Stiftelse

Anders Walls stipendium på 200.000 kronor för ett års internship på Svenska Handelskammaren i Shanghai med tillträde i april 2018.
UtlysningAnders Walls Stiftelse

 

6 NOV
Stiftelsen Professor Lars-Erik Gelins Minnesfond

 • Stora Gelinstipendiet 200 000 kronor - Utdelas till personer som arbetar kliniskt inom transplantationsområdet och som avser att utveckla sin kliniska kompetens vid en utländsk institution.
 • Lilla Gelinstipendiet 50 000 kronor - Stipendiet är avsett att finansiera kompetensutveckling hos vårdpersonal som är verksamma inom transplantationsområdet.

Gelinfonden

 

 

6 NOV
Enhet Tandvård - FoU-medel för hälsofrämjande projekt

FoU-medlen ska främja

 • forskning om strategier för att minska ojämlika skillnader i tandhälsa mellan människor kopplade till socioekonomi och bostadsort. Strategierna bör fokusera på att stärka tandhälsan hos individer och grupper för att uppnå en mer jämlik hälsa
 • forskning med epidemiologiskt och hälsofrämjande perspektiv på olika åldersgrupper
 • forskning för att öka kunskapen om tandhälsa hos personer med erfarenhet av flykt eller migration.

Sökanden kan vara socionom, psykolog, tandläkare eller ha helt andra utgångspunkter och kan vara verksamma hos offentliga och privata vårdgivare, forskningsenheter, organisationer och föreningar lokalt
verksamma i Västra Götaland.
Utlysning Västra Götalandsregionen

 

7 NOV
STINT

Initiation Grants ges för genomförandet av kortvariga projekt som syftar till uppbyggnaden av nya och strategiskt intressanta internationella relationer.
STINT

 

8 NOV
Grand Challenges Explorations

Grand Challenges Explorations is an initiative where initial grants are for USD $100,000 and successful projects are eligible to receive follow-on funding of up to USD $1 million. Proposals are solicited twice a year for an expanding set of global health and development topics.
Grand Challenges Explorations

 

8 NOV
Otto och Charlotte Mannheimers fond

Bidrag ges i första hand till pedagoger, kulturarbetare, konst- och musikstuderande med hemort i Göteborg.
Otto och Charlotte Mannheimers fond

 

13 NOV
Entreprenörskapsforum - Unga forskapriset 2018

2018 års pris tilldelas en man som ej är äldre än 35 år vid nomineringstillfället, är disputerad, forskar på universitet/högskola i Sverige och utmärkt sig genom sitt akademiska arbete. Den nominerade bör ha blivit publicerad eller presenterat sina forskningsresultat genom en forskningsrapport, ett paper i en journal eller fackskrift eller motsvarande vid en större konferens. 
Entreprenörskapsforum

 

14 NOV
Göteborgs universitets interna klimatfond

För att balansera anställdas koldioxidutsläpp från tjänsteresor med flyg klimatkompenserar universitetet i en intern klimatfond. Anställda och studenter kan söka medel ur fonden för olika projekt som minskar utsläppen av växthusgaser från universitetets verksamhet.
Göteborgs universitets interna klimatfond

 

15 NOV
Familjen Kamprads stiftelse

Forskningsanslag till följande två områden:

 • Bättre miljö genom hållbara produkt- och processkedjor
 • Förbättrad livskvalitet för äldre

Ansökningsperiod: 15 sept -15 nov 2017.
Familjen Kamprads stiftelse

 

15 NOV
Göteborgs Stads kulturstipendium

Om du ska ha chans att få ett stipendium ska du

 • vara folkbokförd och konstnärligt verksam i Göteborg.
 • ha konstnärlig utbildning eller ha bedrivit dokumenterad och professionell konstnärlig verksamhet av hög kvalitet under minst tre år. Du ska alltså ha varit recenserad, kontrakterad eller representerad i olika konstnärliga sammanhang.

Göteborgs stad

 

15 NOV
The Amelia Earhart Fellowship

Women of any nationality pursuing a Ph.D./doctoral degree who demonstrate a superior academic record in the field of aerospace-related sciences or aerospace-related engineering are eligible to apply.
Zonta International

 

15 NOV
Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning

SSMF utlyser 2-åriga stipendier för postdoktoral utbildning i medicinsk vetenskap för vinnande av docentkompetens.
UtlysningSSMF

 

15 NOV
Henry og Astrid Møllers Fond
Legater kan søges til følgende formål:

 1. Støtte til unge svenske mænd og kvinder, der studerer ved en højere læreanstalt i Danmark og unge danske mænd og kvinder, der studerer ved en højere læreanstalt i Sverige.
 2. Støtte til konkrete videnskabelige forskningsprojekter indenfor hjerte- og øjensygdomme.

Arnfred Advokatanpartsselskab

 

15 NOV
Stiftelsen Apotekare Hedbergs Fond för Medicinsk forskning

300.000 kr för avancerad medicinsk forskning i Sverige. Fonden kommer att prioritera projekt som avser klinisk forskning inom området Inflammatoriska sjukdomar.
Stiftelsen Apotekare Hedbergs Fond

 

15 NOV
Sverker Åstrom Foundation

The Foundation is to serve the purpose of furthering Swedish-Russian relation through the award of fellowships to young citizens of the Russian Federation for studies/research or internship in Sweden.
Sverker Åstrom Foundation

 

15 NOV
Fonden mot prostatacancer

Fonden stödjer främst forskning kring tidig och säker diagnostik samt mer effektiva och skonsamma behandlingsmetoder.
Prostatacancerförbundet

 

15 NOV
Lennart "Aktiestinsen" Israelssons Stiftelse Individ och Samhälle

Anslag för grundforskning som:

 • bidrar med vetenskapligt grundad kunskap om individers utveckling.
 • utgår från att individen fungerar och utvecklas i ett livsperspektiv, som en integrerad psykologisk, biologisk och social varelse i en föränderlig värld.
 • tar hänsyn till kunskap om att individuell utveckling i detta perspektiv är avgörande för utformningen av ett utbildningssystem som gagnar samhällets kulturella, sociala, ekonomiska och tekniska framåtskridande samtidigt som det tar hänsyn till enskilda individers förutsättningar och behov.

KVA

 

 

15 NOV
Östersjöfondens pris 2018

Priset delas årligen ut till en person, institution eller organisation som utfört betydelsefulla och framstående insatser för Östersjöns miljö.
Östersjöfonden

 

 

16 NOV
Kungliga Patriotiska Sällskapets Understödsfond

Vetenskap och kultur
 Bidrag utgår till humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning. I första hand avses spridande av forskningsresultat, exempelvis genom bidrag till tryck- och produktionskostnader, symposier samt utställningar.
Kungl. Patriotiska Sällskapet
 

 

17 NOV
Stockholms Arbetareinstitutsförening - Anton Nyströms stipendium 2018

Stipendiet har till ändamål att främja forskning eller andra slag av fördjupade studier rörande det fria och frivilliga folkbildningsarbetet i Sverige i vid bemärkelse, dess historia och pedagogik, sociologiska perspektiv och folkbildningens insatser inom musik, teater, litteratur,
bibliotek, museer mm liksom dess nordiska och internationella relationer.
UtlysningStockholms Arbetareinstitutsförening

 

17 NOV
Stockholms Arbetareinstitutsförening - Södermalms Arbetarinstituts stipendier

Två stipendier à 50 000 kronor. Stipendierna är avsedda för stöd till kvalificerade studier kring Stockholm med inriktning på arbetarkultur och folkbildning.
UtlysningStockholms Arbetareinstitutsförening

 

17 NOV
Stiftelsen Stina Werners fond

Stiftelsen främjar vetenskaplig forskning och utbildning inom skogsbruk, jordbruk samt naturvård.
Stiftelsen Stina Werners fond

 

17 NOV
Rune & Ulla Amlövs stiftelse

Audiologisk forskning vid Sahlgrenska Sjukhuset i Göteborg. Ansökningsperiod: 28 okt - 17 nov.
Rune & Ulla Amlövs stiftelse

 

19 NOV
QUEEN SILVIA NURSING AWARD

Ett stipendium för dig som studerar en sjuksköterskeutbildning och vill vara med och bidra till att möta framtidens utmaningar inom vård och omsorg! Stipendiet om 50 000 kr ges årligen till en sjuksköterskestudent som genom vår ansökningsportal bidragit med en idé som främjar vård och omsorg av äldre.
Queen Silvia Nursing Award

 

19 NOV
Anders Walls Stipendium

Nominera stipendiater inom området naturvetenskaplig forskning och teknik. Stipendiaten ska genom sitt projekt inom området unga forskare speciellt utmärkt sig genom: ett brinnande intresse, ett naturvetenskapligt engagemang, unicitet och kreativitet samt hög kapacitet och potential för personlig utveckling. Förmåga att passa i Wallumni, hög kommunikativ och social kompetens. Max 25 år.
Förbundet Unga Forskare

 

20 NOV
Thuréus stiftelse för främjande av geriatrisk forskning

700 000 kr för främjande av geriatrisk forskning. Kan sökas av forskare från alla lärosäten i landet som har medicinsk forskning.
Utlysning Announcement Uppsala universitet

 

20 NOV
Thuréus stiftelse för främjande av allmän odontologisk och stomatologisk forskning

800 000 kr kan sökas för att ”främja forskningen inom tänderna, käkarnas och munhålans område i vid bemärkelse samt med dessa sammanhängande, profylax och sjukdomarnas botande.”
Utlysning Announcement Uppsala universitet

 

21 NOV 
Internationell personalmobilitet 

International Centre utlyser resebidrag om 400.000 kr för internationell personalmobilitet. Resorna ska ske utanför EU:s medlemsländer, Island, Turkiet, Makedonien, Liechtenstein Norge, samt Schweiz. Resorna kan bland annat syfta till utveckling av strategiska samarbetsavtal och planering av utbildningar tillsammans med nyckelpartners.
Medarbetarportalen

 

28 NOV
Sweden-Japan 150 Anniversary Grants

To celebrate the 150-year anniversary of diplomatic relations between Sweden and Japan, STINT) and RJ make a special call for applications. The call offers grants for the implementation of short-term projects targeting the establishment of new and strategically interesting international relationships in research and higher education between Sweden and Japan.
STINT


28 NOV
Energimyndigheten

Cirka 30 miljoner kronor inom Batterifondsprogrammet. Programmet är ett forskningsprogram med inriktning mot batteriåtervinning och mot batterier för elsystems- och fordonstillämpningar.
Energimyndigheten

 

30 NOV
Sahlgrenska akademins resestipendium

Resestipendium kan tilldelas de studenter på program vid Sahlgrenska akademin som förlägger examensarbetet utomlands under minst 4 veckor. Sista ansökningsdag är 30 nov för dig som ska göra examensarbetet påföljande vår.
Sahlgrenska akademin

 

30 NOV
The XVIII "Giuseppe Verdi" International Prize

The prize will be granted to an Italian or international scholar, for the development and completion of a research project, chiefly in the field of musicology, and concerning the life and works of Giuseppe Verdi set in their historical and cultural context.
Announcement

 

30 NOV
Stiftelsen Konung Gustaf V:s 80-årsfond

Fonden stöder i första hand forskning inriktad mot reumatiska sjukdomar. Till förfogande står 11,8 miljoner kronor, varav 129 tkr är särskilt avsatta för polioforskning och 135 tkr till allergiforskning.
Kungliga stiftelser

 

30 NOV
Dan David Prize 2018

Three prizes of one million US dollars each are granted annually in the fields chosen for the three time dimensions:: Past - History of Science, Present - Bioethicists and Future - Personalized medicine.
Dan David Prize

 

30 NOV
Svensk trafikmedicinsk förenings forskningsfond

Utlysning av stipendium för trafikmedicinsk forskning 2017.
STMFF

 

30 NOV
Yamaha Music Foundation Of Europe - Clarinet

In 2017/2018, the scholarships’ discipline is Clarinet. Regulations may vary depending on the country.
Yamaha Music Foundation Of Europe

 

30 NOV
Stiftelsen CHELHA

Stiftelsen arbetar för att främja demokratiutveckling främst via ekonomiskt stöd till projekt och organisationer som arbetar med utbildning och undervisning i Sverige och Norden.
Stiftelsen CHELHA
 

 

1 DEC
Bertil Settergrens fond

Stipendiet kan sökas av den som tagit studentexamen vid Hvitfeldtska gymnasiet. Eleven skall ha studentexamen eller fått slutbetyg från program som ger allmän behörighet till studier vid universitet eller högskola i Sverige.
Hvitfeldtska gymnasiet

 

1 DEC
Doktor Felix Neuberghs stiftelse - Forskningsanslag

Anslag till klinisk medicinsk vetenskaplig forskning som bedrivs i Göteborgsområdet med speciell inriktning att förbättra den åldrande människans fysiska livskvalitet.
Doktor Felix Neuberghs stiftelse

 

1 DEC
Schizofrenifonden

Behörig att söka är antagen doktorand eller postdok vid Svenska Universitet som fördjupar sig inom schizofreni eller andra psykossjukdomar.
UtlysningSchizofreniförbundet

 

1 DEC
Icelandic Government Scholarships

The scholarships are intended for students of modern Icelandic. Students must have completed at least one year of University study.
The Árni Magnússon Institute for Icelandic Studies

 

1 DEC
Japanstiftelsen - Stipendiestiftelsen för Studier av Japanskt Samhällsliv
Besök i Japan ska ske under perioden 1 mars 2018 till 28 februari 2019.
Stipendierna är individuella och gäller för 2 veckors till 3 månaders vistelse i Japan för att studera japanskt samhällsliv och sprida kunskap om detta i Sverige. Sökande kan vara forskare, doktorander, journalister, konst- och kulturutövare samt högskolestuderande - endast för examensarbete på kandidat-, magister- eller masternivå.
Sweden-Japan Foundation

 

1 DEC
Parkinsonfonden

Reseanslag till Konferens- och kongressresor och Forskningsvistelse. Parkinsonfonden

 

1 DEC
Google Europe Scholarship for Students with Disabilities

To be eligible to apply, applicants must:

 • Be currently enrolled at a university in Europe for the 2017-2018 academic year
 • Intend to be enrolled or accepted as a full-time or part-time student in a Bachelor's, Master's or PhD program at a university in Europe for the 2018-2019 academic year
 • Be studying Computer Science, Computer Engineering, Informatics, or a closely related technical field
 • Have a disability

Google

 

1 DEC
Majblommans forskningsbidrag

Forskningsstipendier och mindre anslag till samhällsvetenskaplig, pedagogisk och medicinsk forskning om barn i Sverige.
Majblomman

 

1 DEC
The Scandinavian Research Council for Criminology

NSfK provides grants for 2018 to projects of Nordic criminological relevance. The countries participating in NSfK are Finland, Denmark, Iceland, Norway and Sweden. Application period: 30.10.-1.12.2017.
NSfK

 

1 DEC
The Japan Foundation, Fiscal 2018-2019

The Japan Foundation verkar för att främja utbytet mellan Japan och andra länder inom områdena kultur och humaniora, bland annat genom att ge stöd till vissa typer av projekt inom dessa områden.
Japanska ambassaden i Sverige

 

4 DEC
Mistra - Smart underhåll av infrastruktur

Mistra inbjuder forskargrupper att tillsammans med relevanta aktörer i samhället lämna förslag på ett nytt forskningsprogram om hur underhållet av den fysiska infrastrukturen i form av vatten- och avloppsanläggningar samt vägar och järnvägar ska optimeras för att ge största möjliga nytta både nu och i framtiden.
Mistra

 

5 DEC
Ragnar Söderbergs Stiftelse

 • Project in Economic
 • Project in law
 • Fellowship in Medicine

Call for proposals 2017: 6 November – 5 December.
Ragnar Söderbergs Stiftelse

 

8 DEC
Ann-Mari och Ragnar Hemborgs Minnesfond

Minnesfondens ändamål är att främja vetenskaplig forskning inom den ortopediska medicinens område, d.v.s. avseende skador eller sjukdomar inom rörelseorganen som ej behandlas med kirurgiska eller specifikt reumatologiska metoder.
Ann-Mari och Ragnar Hemborgs Minnesfond

 

11 DEC
The Women Techmakers Scholars Program

Women Techmakers Scholars will each receive a 7,000 EUR award for the 2018-2019 academic year. A group of female undergraduate and graduate students will be chosen from the applicant pool, and scholarships will be awarded based on the strength of each candidate's academic background and demonstrated leadership.
Google
 

 

12 DEC 
Kungl. Vitterhetsakademien

Ett antal internationaliseringsstipendier à 125 000 kr för doktorander. Stipendiet är avsett för vistelse vid ett utländskt lärosäte under minst fyra månader och doktorander inom humaniora, juridik, religionsvetenskap och samhällsvetenskap vid svenska lärosäten som har avverkat 25–75% av sin studietid för doktorsexamen är välkomna att söka.
Kungl. Vitterhetsakademien

 

12 DEC
Energimyndigheten

Stöd för konceptutveckling av nya energiinnovationer som har ett tydligt affärsfokus och potential att påtagligt bidra till omställningen av energisystemet.
Energimyndigheten
 

 

15 DEC
Hexter & Baines stipendium

Stipendiet har som mål att uppmuntra högre utbildning. Stipendiet, på 10 000 SEK, ska årligen tillfalla en motiverad och ambitiös student. Stipendiet är tillgängligt för gymnasie- och högskolestudenter. 
Hexter & Baines

 

15 DEC
Västra Götalandsregionens kulturnämnd

10 kulturstipendier á 30.000 kr och 15 arbetsstipendier á 100.000 kr . Samtliga kulturarbetare inom skiftande konstområden, bosatta och yrkesverksamma inom Västra Götalandsregionen kan söka.
Västra Götalandsregionen

 

15 DEC
The yta.se Climate Scholarship

The scholarship shall be used to catalyse and bring progress to promising projects and research within real estate sustainability. Anyone who studies on a university-level can apply.
Announcementyta.se Climate Scholarship

 

15 DEC
Utlandsstudiestipendiet

2017 års stipendium omfattar 10 000 kr för studier på valfritt universitet, college eller språkskola utomlands. Stipendiet ska sökas för heltidsstudier som du vill påbörja under 2018 på en skola utomlands.
Utlandsstudier.se

 

15 DEC
The Gruber Foundation

The Gruber Foundation invites nominations on behalf of individuals whose achievements in Cosmology, Genetics, or Neuroscience would make them suitable candidates for recognition through the 2018 Gruber International Prize Program.
The Gruber Foundation

 

 

15 DEC
Konsul Th C Berghs stiftelse

Stiftelsen delar för 2018 ut anslag om sammanlagt 1 miljon kronor i form av forskningsanslag och stipendier till allergiforskare verksamma i Sverige. Utlysning

 

20 DEC
Anna-priset 2017

Anna-priset är ett stipendium som årligen delas ut till en person med ett filmprojekt om kvinnors rättigheter. Priset delas ut på och i samarbete med Stockholms Feministiska Filmfestival!
WIFT

 

30 DEC
Brandförsäkringsverkets stiftelse för bebyggelsehistorisk forskning

Bidrag och stipendier till personer, organisationer, universitet, högskolor och andra undervisningsanstalter som aktivt verkar för eller arbetar med forskning och utveckling inom ändamålets ram.
Brandförsäkringsverkets stiftelse

 

31 DEC
Stipendier från Avfall Sverige

Stipendier till studerande vid svenska universitet och högskolor för genomförda uppsatser eller examensarbeten inom områdena avfallshantering och återvinning. Ansökan ska vara Avfall Sverige tillhanda per e-post senast vid utgången av samma kalenderår som uppsatsen/examensarbetet godkänns.
Avfall Sverige

 

31 DEC
Global Student Scholarship
StudySoup is offering a $2000 to one international student planning to attend an American school for a minimum of 10 months.
StudySoup

 

31 DEC
First in Family

Becoming a first-generation college student is a tremendous honor. And StudySoup would like to reward the exceptional work that goes into overcoming this barrier. Therefore, we are offering a $2000 scholarship this semester to one student who is looking for a leg-up in increasing their educational mobility.
StudySoup

 

31 DEC
Stiftelsen Alvins fond för fågelskydd

Pengar ges till projekt som bidrar till svenskt naturskydd, främst fågelskydd. Både enskilda personer och lokala-/regionala och nationella föreningar och organisationer kan söka bidrag.
Naturvårdsverket

 

31 DEC
Stiftelsen Solstickan - Forskarstipendium 2018

Stipendierna är avsedda för registrerade forskarstuderande vid samhällsvetenskapliga och medicinska institutioner vid universitet och högskolor. Inriktning under åren 2018 och 2019: Barn och ungas psykiska hälsa och ungas risk för kriminalitetsutveckling.
Stiftelsen Solstickan

 

31 DEC
Maud & Birger Gustavssons Stiftelser

Forskning och utbildning inom olika områden av medicinen och i första hand inom ämnesområdet urologisk kirurgi.
M & B Gustavssons Stiftelser

 

31 DEC
Kungl och Hvitfeldtska stiftelsen - Doktorandsstipendier 2018/19

Behörig sökande är den studerande som är antagen till doktorandutbildning i ämne organiserat inom de humanistiska eller utbildningsvetenskapliga fakulteterna vid Göteborgs universitet. Stipendiebeloppets storlek är 120 000 kr för ett år (10 000 kr/månad) skattefritt.
UtlysningKungl och Hvitfeldtska stiftelsen

 

31 DEC
Kungl och Hvitfeldtska stiftelsen - Forskningsprojekt/resor

Stiftelsens styrelse har beslutat utdela högst 1 200 000 kr i stipendier för ovanstående ändamål till doktorander vid Göteborgs Universitet, Chalmers Tekniska Högskola, Högskolan i Halmstad, Högskolan i Borås, Högskolan i Skövde och Högskolan Väst. De doktorander som kan söka årets stipendier skall ha slutbetyg från gymnasium i f .d Göteborgs och Bohus län.
UtlysningKungl och Hvitfeldtska stiftelsen

 

31 DEC 
Logistikföreningen Plan

Plan utser årligen "Bästa examensarbete inom logistik". Stipendiet är öppet för studerande vid universitet och högskolor i samband med kandidat- och magisteruppsatser samt för examensarbeten inom logistikområdet.
Plan

 

8 JAN
Fulbright Scholar Program (Visiting Lecturer/Research Scholar)

Grants for Swedish postdoctoral scholars who wish to conduct advanced research and /or lecture in the United States and who have an established affiliation with an American university or research center.
The Fulbright Commission


8 JAN
Institut Mittag-Leffler  - Postdoctoral fellowship grants for 2018/2019

The scientific areas for the year's two programs are:

 • Mathematical Biology 
 • Spectral Methods in Mathematical Physics

Institut Mittag-Leffler

 

10 JAN
Märta Lundqvists Stiftelse

Stiftelsens övergripande syfte är att främja forskningen om den mänskliga hjärnan vid svenska universitet. Utlysningen riktar sig till forskare vid svenska universitet med avlagd doktorsexamen.
Utlysning

 

10 JAN
Sveriges unga akademi

Nu kan du ansöka om att bli ledamot i Sveriges unga akademi. Som ledamot får du tillgång till ett forum där ett urval av Sveriges ledande yngre forskare möts för att diskutera och behandla frågor som i vid mening berör forskning och vetenskap.
Sveriges unga akademi

 

 

11 JAN
IIASA - Young Scientists Summer Program

YSSP offers research opportunities to talented young researchers whose interests correspond with IIASA’s ongoing research on issues of global environmental, economic and social change.
IIASA

 

12 JAN
Anders Sandrew Stiftelse - Utbildningsstipendium

Avsikten med utbildningsstipendiet är att hjälpa ungdomar (under 30 år) som besitter särskild talang inom de konstnärliga yrkesområdena. Film och teater i vid mening är prioriterat. 
Anders Sandrew Stiftelse

 

15 JAN
Svenskt Vattens pris till bästa examensarbete inom VA-området

Priset utgörs av fritt deltagande på Vattenstämman samt ett stipendium på 25 000 kr. Handledare vid lärosäte, ämnesgranskare eller examinator äger rätt att nominera högst ett examenarbete per år. Enbart examensarbeten på masternivå får nomineras.
Svenskt Vatten

 

15 JAN
Stiftelsen Längmanska kulturfonden

Fonden skall främja: Humanistiska vetenskaper – inbegripet teologi och juridik, Naturvetenskaper – inbegripet medicin, Konst och litteratur – inbegripet musik, dans, film m m samt Folkbildningsverksamhet.
Ansökningsperiod: 1 okt – 15 jan.
Stiftelsen Längmanska kulturfonden

 

15 JAN
IRIS-stipendiet

Stiftelsen har till ändamål att stödja utbildning av ”framåtsträvande kvinnor”. Stiftelsen är speciellt intresserad av att stötta kvinnor som verkar eller kommer att verka inom områden som är av betydelse för andra kvinnor. Det kan gälla möjligheten att etablera nya forskningsrön med ett kvinnoperspektiv t.ex. inom medicin och omvårdnad eller forskning kring kvinnors företagande.  Ansökningsperiod: 1 okt -15 jan.
IRIS-stipendiet

 

15 JAN 
Agneta och Gunnar Nilssons stipendium för studier av
interkulturella relationer 2018

Stipendiaten skall ha avslutat grundläggande utbildning om minst tre år vid svenskt universitet eller svensk högskola och ha konkreta planer för sina interkulturella studier genom att kontakt etablerats med institution eller universitet i utlandet.
SWEA

 

15 JAN
Nordiskt Vägforums svenska avdelning - Stipendier

Stipendier för forskning och utveckling inom NVF:s
arbetsområden vägar, vägtrafik och vägtransporter. Stipendiet på maximalt 200 000 kr kan användas för arbete i Sverige eller utomlands, dock ej till studieresor.
Utlysning NVF

 

15 JAN
NVF:s svenska avdelnings Pedagogiska pris 2018

Pedagogiskt pris för att uppmärksamma och stödja insatser inom väg-, vägtrafik- och vägtransportområdet. Priset är framför allt tänkt att belöna nytänkande och utveckling av arbetssätt, samverkan, forskningsanknytning, internationalisering, mångvetenskap eller annat som utvecklar kvaliteten i undervisnings- och lärandeprocessen.
Utlysning NVF

 

15 JAN
Kommuninvest i Sverige AB 

Utlysningen av 2018 års forskningsmedel har det övergripande temat Kommunal ekonomi i balans och riktar sig huvudsakligen till forskare inom ämnena företagsekonomi, kulturgeografi, statsvetenskap, nationalekonomi och juridik.
Kommuninvest i Sverige AB

 

24 JAN
Riksbankens Jubileumsfond

RJ:s Program, Projekt och Infrastruktur för forskning. RJ stöder forskning inom humaniora och samhällsvetenskap. 
Riksbankens Jubileumsfond

 

31 JAN  
Brottsoffermyndigheten

En uppsatstävling för studenter kallad "Brottsoffer i fokus". För att kunna delta måste uppsatsen vara på lägst C-nivå och placera brottsoffer i centrum. De tre främsta bidragen belönas och publiceras i en antologi.
Brottsoffermyndigheten

 

31 JAN
The Virtuous Prom Peace Scholarship

A scholarship of $250 for females planning to or currently pursuing studies in theology, anthropology, psychology or sociology, either at the undergraduate or graduate level. Application period: 1 Nov - 31 Jan.
Virtuous Prom

 

31 JAN
Svenska ProjektAkademien

Akademien utlyser årligen ett uppsatspris för studerande som framgångsrikt försvarat ett examensarbete (motsvarande kandidat/magister, bachelor/master eller C/D-uppsats) med inriktning mot projektledning och projektorganiserade företag.
Svenska ProjektAkademien

 

31 JAN
Handelsbanken - Forskningsstiftelserna - Program

Programmen är stiftelsernas viktigaste anslagsform. De avser att i första hand stödja forskargrupper med examinerade forskare och doktorander vid universitetsinstitutioner. De kan även innebära samarbete mellan institutioner för att genomföra forskningsupgifter eller forskarutbildning (forskarskolor, nationella kurser och konferenser). Ansökningsperiod: 1 dec 2017 - 31 jan 2018.
Handelsbanken

 

31 JAN
Svenska Fornminnesföreningen

Föreningen delar varje år ut stipendier i mån av medel till forskare, företrädesvis till doktorander för forskning inom arkeologi, konstvetenskap och metallurgi.
Svenska Fornminnesföreningen

 

31 JAN
Kungl. Vetenskapsakademien

 • Generell kungörelse för fysik
 • Generell kungörelse för matematik
 • Stiftelsen G S Magnusons fond -  matematik
 • Generell kungörelse för astronomi och rymdvetenskap
 • Generell kungörelse för kemi
 • Stiftelsen Stipendium Berzelianum - kemi
 • Stiftelsen Margit Althins stipendiefond - svenska geografer
 • Stipendier inom geovetenskaper inklusive geografi

KVA

 

1 FEB
PRECIS uppsatstävling

Skriver du uppsats inom medie- och kommunikationsvetenskap, företagsekonomi eller statsvetenskap vars ämne ryms under rubriken: PR och kommunikation som strategiskt verktyg? Anmäl din uppsats till PRECIS uppsatstävling.
PRECIS

 

1 FEB
Cullbergstipendiet

Syftet med stipendiet är att stimulera till fördjupat kliniskt tänkande med inriktning på vuxenpsykiatri, rättspsykiatri eller barn- och ungdomspsykiatri. Detta resestipendium ska användas till resa och uppehälle vid auskultation på en psykiatrisk klinik eller institution utomlands under två till fyra veckor. Den sökande kan vara ST-läkare i psykiatri eller psykiater.
Cullbergstipendiet

 

1 FEB 
The 10th Circle Homesteading & Gardening Scholarship

Write 1500-2000 words long essay about how people living in the urban area can adopt the sustainable lifestyle. In other words, what are the ways or steps people can take in order to reduce carbon footprint and their use of Earth’s natural resources? We welcome all students from universities and vocational schools.
The 10th Circle Project

 

1 FEB
Stiftelsen Blanceflor Boncompagni-Ludovisi, född Bildt

Stipendier till sökande med italienskt eller svenskt medborgarskap för studier utomlands. Stiftelsens ämnesområden är fysik, kemi, odontologi, läkar- och ingenjörs- och datavetenskap, geofysik, geokemi och astrofysik samt näraliggande områden av särskilt värde vid internationellt utbyte.
Stiftelsen Blanceflor Boncompagni-Ludovisi, född Bildt

 

1 FEB
Konkurrensverket

Konkurrensverket stödjer forskningsprojekt, delar av forskningsprojekt eller forskningsprogram. Medel ges i första hand till projekt som har en klar anknytning till Konkurrensverkets verksamhetsområden.
Konkurrensverket

 

1 FEB
The Richard C. Malmsten Memorial Foundation Scholarship

This scholarship is for students who have applied for and been admitted to a Master´s programme at the School of Business, Economics and Law, University of Gothenburg and are required to pay a tuition fee for education in Sweden.
University of Gothenburg

 

1 FEB
The Volvo Group scholarship programme for Master's students in business and economics

Citizens of the People’s Republic of China or the Republic of India have the opportunity to apply for this scholarships. The Scholarship is open for students applying to selected master programmes at the Graduate School, School of Business, Economics and Law, at the University of Gothenburg.
University of Gothenburg

 

1 FEB
Centralförbundet för Socialt Arbete

CSA delar ut medel till forskning på socialpolitikens område.
CSA


1 FEB 
Stiftelsen Clas Groschinskys Minnesfond - Medicinsk forskning

Forskningsanslag kommer år 2018 att ges för forskning inom områden

 1. Infektioner
 2. Immunterapi mot cancer
 3. Cancer i bukspottkörteln
 4. Akut myeloisk leukemi (inkl myelodysplastiskt syndrom)

Inom dessa områden riktas stödet till forskare, som efter disputation och postdoktoral eller klinisk vidareutbildning, är i färd med att bygga upp ett eget projekt och forskargrupp.
Stiftelsen Clas Groschinskys Minnesfond

 

1 FEB
Stiftelsen Clas Groschinskys Minnesfond - Beteendevetenskaplig och Social forskning

Stöd ges för år 2018 åt projekt av både teoretisk och tillämpad karaktär, inom fältet rörande barns välbefinnande och psykiska hälsa i relation till hemmiljö och pedagogisk verksamhet i (för)skola. Inom dessa områden prioriteras både doktorander och disputerade forskare. För doktorander kan också stipendier komma i fråga.
Stiftelsen Clas Groschinskys Minnesfond

 

28 FEB
The Japan Society for the Promotion of Science

JSPS  offer several fellowship programs to give opportunities for excellent researchers from around the world to conduct scientific collaboration in Japan with their Japanese colleagues. Current calls:

 1. JSPS Postdoctoral Fellowship for Research in Japan (Short-term)
 2. JSPS Postdoctoral Fellowship for Research in Japan (Standard)

JSPS

 

28 FEB 
Energimyndigheten

5 miljoner kronor inom det europeiska forsknings- och innovationssamarbetet JPI Urban Europe.
Energimyndigheten

 

9 MARS
Meneghetti Award 2017

An award for research in Economics, Medicine, Physics and Philosophy relevant to the field of Ontopsychology.
Antonio Meneghetti Scientific and Humanistic Research Foundation

 

31 MARS
Fonden till Rolf Bergfors minne

Stiftelsen stödjer enskilda personer, oavsett ålder, med stipendium för eftergymnasiala studier, studieresor eller utvecklingsprojekt. Ett grundkrav för stipendiet är att det ska främja egen eller annans förmåga att leva ett självbestämt liv, i enlighet med Independent Living-filosofin som handlar om att personer med olika funktionsvariationer ska leva och verka på samma villkor som andra.
GIL – Göteborgskooperativet för Independent Living

 

30 APRIL 
Leif Blomkvist Forskningsstiftelse inom Liljewall arkitekter för hållbar samhällsutveckling

Du som studerar, arbetar eller forskar inom arkitektur, konstnärlig gestaltning och hållbar stadsbyggnad kan ansöka om medel. Anslagssökning sker löpande och beslut om aktuella forskningsprojekt tillkännages två gånger om året.
LBF

 

27 JUNI
Andra AP-fondens pris inom finans och hållbarhet för 2018

Priset tilldelas den eller de personer som i sin kandidat-, magister- eller masteruppsats på ett förtjänstfullt sätt skrivit om finans och hållbarhet.
Utlysning Announcement Andra AP-fonden
The Second Swedish National Pension fund
 

 

 


Stipendier som kan sökas löpande under året

(med reservation för eventuella ändringar)
 

 

Formas - Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande


Akutbidrag ska möjliggöra för forskare att angripa akut uppkomna forskningsbehov. Akutbidrag beviljas normalt för maximalt ett år. Vid längre projekt hänvisas till ordinarie ansökningstillfälle. Projektets akuta karaktär ska särskilt kunna styrkas. I övrigt gäller samma regler som för ansökan om bidrag för forskningsprojekt.
Formas

 

 

Handelsrådet

 • Forskningsinitiering - Disputerade forskare, doktorander och studenter som har för avsikt att initiera ett forskningsprojekt med handelsinriktning kan via Handelns Utvecklingsråd ansöka om medel för en inledande finansiering. Det belopp som kan erhållas uppgår till max 100 000 kronor. Ansökan om medel för forskningsinitiering kan göras löpande under året.

Handelsrådet

 

 

Riksbankens Jubileumsfond

 • Forskningsinitiering - Med forskningsinitiering avses stöd till konferenser, seminarier, workshops samt att skapa nya forskarnätverk. Anslagen är främst avsedda för att initiera verksamhet som ska leda fram till ny forskning inom samhällsvetenskap och humaniora.

Riksbankens Jubileumsfond

 

Romanusfonden - Stiftelsen för främjande av uppfinnarverksamhet

Stöd till forskning om uppfinnande och uppfinnare.
Romanusfonden

 

Sidas resestipendium

Studenter och nyutexaminerade vid högskolan som antagits till obetald praktik inom internationella organisationer utanför Sverige, företrädesvis FN:s och EU:s institutioner, kan söka.
studera.nu
 

 

 

Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare

Stiftelsen stöder vetenskaplig forskning i vid bemärkelse. Ansökningar om forskningsanslag kan inges löpande. Styrelsen behandlar ansökningarna sedan de färdigberetts. Styrelsen sammanträder minst fem gånger per år.
Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare
 

 

STINT

Initieringsbidrag ges för genomförandet av kortvariga projekt som syftar till uppbyggnaden av nya och strategiskt intressanta internationella relationer. Ansökan kan lämnas fortlöpande under året.
STINT

 

Vetenskapsrådet

Vetenskapsrådet har flera olika former av bidrag för att på bästa sätt främja svensk forskning. Här presenteras en överblick av de bidrag som utlyses under året:
Vetenskapsrådet

 

Wenner-Gren Stiftelserna

Gästföreläsaranslag - Anslagen är avsedda att möjliggöra för svenska forskare eller institutioner att inbjuda utländska disputerade gästföreläsare.
Wenner-Gren Stiftelserna

 

Vistelsestipendier i Villa Martinson i Jonsered

Vistelsestipendie med boende i Villa Martinson vid Jonsereds herrgård. Stipendiet är tänkt för forskare, doktorander och författare och publicister i vidare mening, vilka behöver tid att arbeta koncentrerat i en inspirerande miljö.
Jonseredsstiftelsen
 

 stipendier@gu.se

 

Sidansvarig: Webbredaktionen|Sidan uppdaterades: 2017-11-01
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?